Pricing

Last updated: 2019-09-09 15:19:12

PDF

Standard Edition

Region (refers to all regions if left empty) USD/GB/Hour (Tier 3) USD/GB/Hour (Tier 2) USD/GB/Hour (Tier 1)
Frankfurt 0.02160717 0.032410755 0.04321434
Silicon Valley (US) 0.01447178 0.02170767 0.02894356
Japan, Seoul 0.0132658 0.0198987 0.0265316
Russia 0.0128638 0.0192957 0.0257276
Thailand, India 0.01125583 0.016883745 0.02251166
Toronto, Hong Kong (China), Singapore 0.00994935 0.014924025 0.0198987
Taipei (China) 0.012822 0.019233 0.025644
Virginia 0.00803988 0.01205982 0.01607976
Chengdu, Chongqing 0.00532642 0.00798963 0.01065284
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Jinan, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou, Wuhan, Beijing, Tianjin, Shenzhen 0.00763788 0.01145682 0.01527576

Cluster Edition

Region (refers to all regions if left empty) USD/GB/Hour (Tier 3) USD/GB/Hour (Tier 2) USD/GB/Hour (Tier 1)
Japan 0.015372 0.023058 0.030744
India 0.01494 0.02241 0.02988
Frankfurt 0.014544 0.021816 0.029088
Taipei (China) 0.014148 0.021222 0.028296
Seoul 0.013896 0.020844 0.027792
Singapore 0.012816 0.019224 0.025632
Silicon Valley (US), Thailand 0.011952 0.017928 0.023904
Toronto 0.010476 0.015714 0.020952
Hong Kong (China) 0.009612 0.014418 0.019224
Russia 0.009396 0.014094 0.018792
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Guangzhou Open, Chengdu, Chongqing, Virginia, Jinan, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou, Wuhan, Beijing, Tianjin, Shenzhen 0.008964 0.013446 0.017928